DataAnalist, üretim alanındaki verileri toplayan donanım ile yazılımlardan oluşan bütünleşik bir veri toplama ve değerlendirme/yönetim sistemidir. DataAnalist, firmaların kullanmakta oldukları kendi ERP ve PDKS sistemleri ile de entegre olarak, bütünleşik bir yapı sunar.

Üretim performansının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik verileri toplayarak değerlendirilmesini sağlayan DataAnalist Sistemi, aynı zamanda gerçek zamanlı üretim takibi ile problemlerin hızla çözümü için fırsat yaratarak kalite ve bakım maliyetlerinin azaltılıp işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

 • Otomatik Veri Toplama • Gerçek Zamanlı ve 3 Boyutlu Üretim İzleme • İşemri Yönetimi • Duruş Analiz Raporları • Hurda/Fire Analiz Raporları • Üretim Raporları • Verimlik Raporlarıdır.
Sistem ayrıca
 • Enerji analizi • Barkod etiketleme • Lot takibi • İzlenebilirlik • İstatistiki üretimi verileri • Tartım verilerinin toplanması gibi ek fonksiyonları da içermektedir.

DataAnalist sistemi, gerek veri toplama aşamasında gerekse raporlama aşamasında, veri üzerinde tutarlılık analizleri ve detaylı tarihçe bilgilerini (log) tutmaktadır. Sitem; ses, ışık, e-mail, sms v.b. gibi çeşitli uyarı ve bilgilendirme araçlarını da kullanabilmektedir.

DataAnalist Sistemi; üretim sahasındaki ekipmanlar ile firmanın kullanmış olduğu ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı arasında konumlandırılmış yazılım ve donanımlar bütünüdür. Üretim alanındaki makine,techizat,PLC, v.b. gibi cihazlardan verileri, bu konu için geliştirilmiş özel terminaller vasıtasıyla otomatik olarak toplar.


DataAnalist, ERP Sistemi üzerinde oluşturulan Üretim İşemirlerini devralır. Bu Üretim İşemirlerinin işlenmesi sırasında hammadde sarfları, yarımamul stokları, operasyon zamanları, duruş ve arıza bilgileri, fire ve hurda miktarları, personel çalışma zamanları, …gibi bilgileri otomatik olarak toplar. İhtiyaç durumlarda barcode üreterek bir sonraki operasyonda otomatik veri girişini sağlamak üzere hazırlar.


DataAnalist işletmelere üretim alanında verimlilik ve performans artışı sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Aynı zamanda üretimin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayarak oluşan problemlere hızla müdahale edilmesini de sağlar. Çalışma mantığı, üretim alanlarından (makine, personel v.b) veri toplama cihazları vasıtası ile veri toplayarak merkezi bir birime aktarmaya dayanır. Toplanan veriler ile üretimi, detaylı analiz raporları, hurda-fire raporları, enerji analizi, lot takibi, izlenebilirlik, andon panel uygulamaları ile izlemek ve değerlendirmek mümkündür.


Üretim alanındaki makinelerin, personelin ya da diğer terminallerin çalışması esnasında oluşan; üretim yeri, üretim çeşidi, üretim miktarı, üretim iş emri, üretim birim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, arıza nedenleri, arıza süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, işçi, teknisyen, usta kimlikleri, vardiya bilgileri, makine hazırlık süreleri,… gibi her türlü veri detaylı, yalın ve anlaşılır biçimde otomatik olarak toplanır. Bu veriler DataAnalist terminallerden tamamen otomatik olarak topladığı için ayrıca işgücü gerektirmez ve kağıtsız ofis/üretim imkanı sağlar. Toplanan verilerin gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı olması da en önemli özelliklerinden biridir.

• Dataanalist yazılımı web tabanlıdır.
• Modüler bazlıdır.
• Parametrik yapılıdır ve müşteri bazında özelleştirilebilir.
• Kullanıcı bazlı yetkilendirme alt yapısına sahiptir.
• Açık kodludur, ihtiyaçlar dahilinde yeni modüller eklenebilir. Her türlü PDKS yazılımı ile çift yönlü entegre olabilir.
• Her türlü veri toplama Cihaz/Terminaliyle donanım bağımsız çalışır.
• Kompleks değildir, basit ve yalın dizayn edilmiştir. Kullanımı ve Personelin yazılıma adaptasyonu kolaydır.
• DataAnalist yazılımı sektör bağımsızdır, her türlü üretim sektörüne kolayca adapte edilebilir.
• Raporlar MS Excel ve Word ortamlarına kolayca transfer edilebilir.
• E-mail entegrasyonu ve SMS gönderme fonksiyoneliteleri mevcuttur.

 • Üretim ile ilgili istatistiki verileri toplayarak yıllar bazında karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini
  sağlar ve işletmenin yatırım kararlarını destekler.
  • Üretim verilerini bütçe karşılaştırmalı raporlanmasını sağlar ve işletmenin hedeflere ulaşmada yol
  göstericidir.
  • Üretim işemirlerinin etkin yönetimini sağlar.
  • Anlık Fire ve Hurda takibi ile Kalite Maliyetlerinin azaltılmasını sağlar ve kaliteyi destekler.
  • Duruş/Arıza takibi ile anlık çözümler sağlanır ve dolayısıyla üretim verimliliğine ve performansına
  katkı sağlar.
  • İşletmenin yer ve zaman bağımsız 3 Boyutlu takibi ile üretimin gerçek zamanlı izlenmesi sağlanır.
  • Yarı Mamül, Ara Mamul ve Mamul stoklarının gerçek zamanlı takibini sağlar.
  • Mavi Yakalı Personelin performansının gerçek verilerle ölçülmesini sağlar.
  • Verilerin gerçek zamanlı ve otomatik olarak toplanmasından dolayı hem veri girişi için ayrıca zaman
  gerektirmez hem de kağıtsız çalışma imkanı sağlar.Sonuç olarak;
  • DataAnalist yazılımı Stratejik Kararları destekler.
  • Etkin Üretim Yönetimi ve Verimlilik sağlar.
  • Kalite ve Bakım Maliyetlerini azaltır.
  ETKİN ve VERİMLİ İŞLETME YÖNETİMİ SAĞLAR.

İşemri Yönetimi
ERP ortamında planlanmış olan işemirlerinin yönetimi yapılır. İşemri başlatılır, durdurulur, işemri ve makinaya personel ataması yapılır ve üretim makinalarının hazırlık işlemleri yönetilir.
İşletmenin kullanmakta olduğu ERP yazılımında oluşturulmuş olan işemirleri Manuel ve Otomatik olmak üzere 2 farklı yöntemle DataAnalist yazılımına aktarılır. Aktarılan bu işemirleri ile ilgili üretim tamamlandıktan sonra aynı yöntemlerle işemri için otomatik olarak toplanmış olan bu veriler DataAnalist sisteminden ERP sistemine aktarılır.
ERP yazılımından veri aktarılamadığı durumlarda üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla DataAnalist yazılımı üzerinden kontrollü olarak işemri açmak mümkündür.

Kalite (Hurda / Fire Takibi)
Üretim esnasında oluşan fire ve hurdaya ait miktar ve ağırlık verileri otomatik olarak toplanır. Bu veriler işemri ve lot bazında izlenebilir ve raporlanabilir. Kalite sistemlerinin ihtiyacı olan DÖF(Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Formu) oluşturularak hurda ve fire ile ilgili veriler üretim yeri, işemri, lot, operasyon,…vs ile ilişkilendirilir ve raporlanır. Bu bilgiler Kalite Sistemleri ile ilişkilendirilebilir.

Bakım (Duruş / Arıza Takibi)
Firmanın Duruş / Arıza işlemleri yönetimi yapılır. Üretim esnasında üretim makinalarında oluşan duruş ve arızlar ile ilgili bilgiler cihaz/terminaller vasıtasıyla otomatik olarak toplanır. Toplanan verilerden duruş ve arıza süreleri, sebepleri analiz edilebilir. Duruşlarla ilgili veriler analiz edilerek Bakım Yönetimi ve Makina yatırımları planlanabilir.

İstatistiksel Üretim Verisi 
Üretimden otomatik olarak toplanan verilerin tümü DataAnalist veritabanında tutulur. Bu veriler kullanılarak istenilen bazlarda karşılaştırmalı raporların alınması mümkündür. Bu raporlar Yıllık karşılaştırmalı alınabileceği gibi, Bütçe/Fiili karşılaştırmalı olarak da alınabilir.
Üretim performansı detaylı olarak izlenerek yeni yatırım yapılması gibi stratejik kararlar verilebilir.

Gerçek zamanlı ve 3 boyutlu(3D) üretim izleme
DataAnalist ile yer ve zamandan bağımsız olarak üretimi gerçek zamanlı ve 3 boyutlu izlemek mümkündür. Üretimin Grafiksel olarak izlenmesi yönetime izleme kolaylığı sağlar.
Üretimi, internet bağlantısı olan notebook, iPhone, Blackberry gibi cihazlardan izlemek de mümkündür.

Yönetici Kokpit
DataAnalist; Yöneticilere kokpit yardımıyla grafik tabanlı raporları ile üretim sonuçlarını ve durumlarını gerçek zamanlı izleme imkanı sunar.
Yönetici; bulunduğu her ortamdan üretimde neler olup bittiği konusunda gerçek zamanlı bilgi sahibi olup, yönlendirmeler yapabilir.

Enerji Verimlilik
Üretim alanından hertürlü bilgi rahatlıkla toplanabildiğinden, gerekli parametlerler tanımlanarak makine ve teçhizatın enerji tüketimleri de hesaplanabilmektedir.
Toplanan bilgiler değerlendirilir ve gereksiz enerji tüketimi tespit edilip, önlenebilir.

Personel Verimlilik
Personelin vardiya, işe başlama ve bitirme zamanları, hangi hatta çalıştığı gibi verileri toplandığı için Mavi yakalı personelin performansının ölçülmesi ve izlenmesi sağlanır.

 • Üretim alanında veri toplanacak yerlere veri toplama cihaz/teminalleri monte edilir. Bu
  terminal/cihazlar ilgili alandan digital olarak, tuş takımı, barkod okuyucu yada RFID okuyucu ile
  toplanan her türlü veriyi anlık olarak merkez sunucudaki veritabanına iletir. Merkez sunucudan
  gelen her türlü veriyi de ekran ve digital çıkışları vasıtası ile makine ve çevresine iletir.• Terminal/cihazlar Ethernet hattı ile merkezi sunucuya bağlanırlar, cihaz sayısında veya erişimlerde
  sınırlama sözkonusu değildir.• Merkez Sunucudaki DataAnalist bir yazılımı çalıştırarak sürekli olarak cihazları dinler ve onlarla
  haberleşen bir programı da çalıştırır.• DataAnalist yazılımı web tabanlı bir yazılım olduğu için kullanıcılar, bilgisayarlarına yazılıma erişim
  için herhangibir yazılım yüklemek zorunda değildir.• DataAnalist yazılımı MsSQL veri tabanını üzerinde çalışır ve verileri saklar.• DataAnalist’ yazılımının üzerinde çalıştığı sunucu(server) ile terminallerin bağlantısı koparsa,
  DataAnalist terminal/cihazları verileri kendi üzerlerinde offline olarak datayı saklar ve sunucu
  bağlantısı kurulduğunda terminaller üzerinde biriken veriyi sunucuya aktarırlar. DataAnalist
  terminaller offline olarak üzerlerinde yaklaşık 30.000 kaydı saklayabilirler.Üretimi Gerçek Zamanlı ve 3 Boyutlu(3D) İzleme
  Üretim alanının 3 boyutlu çizimi yazılıma yerleştirildikten sonra bu çizim üzerinde üretim alanlarındaki Atelyeler, Atelyelerdeki makinalar tanımlanır. Bu tanımlar 3 boyutlu fabrika çizimi ile ilişkilendirilir ve görsel hale getirilir. İstenirse kamera üzerinden üretimi izlemek de mümkündür.

  Fabrika yerleşim planı üzerinde tüm makinalar;
  Çalışyor ise YEŞİL renkte,
  Çalışmıyor ise SARI renkte,
  Çalışırken durmuş ise KIRMIZI renkte gösterilir.

  Böylece fabrikadaki tüm makinaların gerçek zamanlı durumları izlenebilir. Makinalar üzerine gelip tıklandığında ise ilgili işemrine ait tüm bilgiler görüntülenebilir. Ek bilgiler alanına tıklandığında ise işemrine ait diğer bilgiler görüntülenir. İstenirse bu ekrandan kameralara bağlanıp kamera üzerinden de üretimi izlemek mümkündür.

  ERP ve PDKS Sistemleri ile entegrasyon 
  DataAnalist, firmaların kullanmış oldukları ERP ve PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) sistemleri ile entegre olur. DataAnalist ve bu sistemler arasında ihtiyaca gore 2 yönlü alışveriş olabilir. Veri alışverişleri online veya offline olabilir.
  • Offline olarak XML,TXT, EXCEL den veri alabilir ve verebilir.
  • Online olarak da QAD ve DİNAMO gibi ERP yazılımları ile entegrasyonu mevcuttur.

  Ana Veri Yaratma 
  Sistemdeki ana veriler;
  • Manuel olarak sisteme girilerek
  • Excel de hazırlandıktan sonra bir program vasıtasıyla sistemde otomatik olarak yaratılmak suretiyle
  2 yöntemle tanımlanabilir.